ZAHTEVI I OBRASCI:

  Zahtev za informaciju o lokaciji
   Uz zahtev priložiti:
      -dokaz o uplati administrativne takse:
             broj računa: 840-742251843-73
             šifra plaćanja: 153
             poziv na broj: 97      59-110
             svrha: zahtev za informaciju o lokaciji
             iznos: 1000,oo dinara
             primalac: O.A.T.
      Obrazac Zahteva: Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji

  Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova
   Uz zahtev priložiti:
      -idejno rešenje, izrađeno u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;
      -dokaz o uplati administrativne takse:
             broj računa: 840-742251843-73
             šifra plaćanja: 153
             poziv na broj: 97      59-110
             svrha: za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta
             iznos: zavisi od klase i površine objekta
             primalac: O.A.T.
      -dokaz o uplati naknade za pribavljanje uslova za projektovanje od imaoca javnih ovlašćenja
       Obrazac Zahteva: Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova

  Zahtev za izdavanje građevinske dozvole
   Uz zahtev priložiti:
      -lokacijske uslove ne starije od 12 meseci;
      -izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;
      -projekat za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije, u elektronskoj formi, kao i onoliko primeraka i papirnoj formi koliko podnosilac zahteva želi da mu nadležni organ overi i vrati prilikom izdavanja građevinske dozvole;
      -elaborat o energetskoj efikasnosti;
      -dokaz o odgovarajućem pravu svojine na zemljištu ili objektu u smislu ovog zakona;
      -obračun, način plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i sredstvo obezbeđenja u slučaju plaćanja na rate;
      -dokaz o uplati administrativne takse:
             broj računa: 840-742221843-57
             šifra plaćanja: 153
             poziv na broj: 97      59-110
             svrha: za rešenje građevinski objekti
             iznos: 770,oo dinara
             primalac: R.A.T.
       Obrazac Zahteva: Zahtev za izdavanje građevinske dozvole

  Zahtev za prijavu radova:
   Uz zahtev priložiti:
      -dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, ako je predviđeno jednokratno plaćanje te obaveze, odnosno sredstvo obezbeđenja plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom, ako je predviđeno plaćanje te obaveze na rate;
      -građevinsku dozvolu ili rešenje u skladu sa elanom 145. Zakona o planiranju i izgradnji - fakultativno;
      -dokaz o uplati administrativne takse:
             broj računa: 840-742251843-73
             šifra plaćanja: 153
             poziv na broj: 97      59-110
             svrha: prijava radova
             iznos: 300,oo dinara
             primalac: O.A.T.
       Obrazac Zahteva: Zahtev za prijavu radova

  Prijava završetka izrade temelja:
   Uz zahtev priložiti:
      -geodetski snimak izgrađenih temelja, izrađen u skladu sa propisima kojim se izrađuje izvođenje geodetskih radova;
      -dokaz o uplati administrativne takse:
             broj računa: 840-742221843-57
             šifra plaćanja: 153
             poziv na broj: 97      59-110
             svrha: za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata
             iznos: 1.530,oo dinara
             primalac: R.A.T.
       Obrazac Zahteva: Izjava o završetku izrade temelja

  Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu:
   Uz zahtev priložiti:
      -dokaz o uplati administrativne takse:
             broj računa: 840-742251843-73
             šifra plaćanja: 153
             poziv na broj: 97      59-110
             svrha: za potvrdu o zavšetku objekta u konstruktivnom smislu
             iznos: 800,oo dinara
             primalac: O.A.T.
       Obrazac Zahteva: Izjava o završetku objekta

  Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole
   Uz zahtev priložiti:
      -izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;
      -projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom u slučaju da u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje, odnosno da je projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije, u elektronskoj formi, kao i onoliko primeraka i papirnoj formi koliko podnosilac zahteva želi da mu nadležni organ overi i vrati prilikom izdavanja građevinske dozvole;
      -izveštaj komisije za tehnički pregled, kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu, sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvole;
      -dokaz o plaćanju propisanih taksi, odnosno naknada;
      -sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima;
      -elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
      -elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
      -dokaz o uplati administrativne takse:
             broj računa: 840-742251843-73
             šifra plaćanja: 153
             poziv na broj: 97      59-110
             svrha: za izdavanje upotrebne dozvole
             iznos: 1.000,oo dinara
             primalac: O.A.T.
       Obrazac Zahteva: Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole