ДОНЕТИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:


   ПДР "Подручја Ледерата":                              Текстуални део

   Графички прилози:                                             Катастарско-топографска подлога
                                                                            Режим коришћења земљишта
                                                                            План намене површина
                                                                            Саобраћај, регулација и нивелација
                                                                            Координате и пресеци саобраћаја
                                                                            Водовод и канализација
                                                                            Енергетика и телекомуникације

___________________________________________________________________________


   ПДР "Приобаље у Великом Градишту":         Текстуални део

   Графички прилози:                                             Шира ситуација
                                                                            Катастарско-топографска подлога
                                                                            Постојећа намена површина
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            План парцелације јавних површина
                                                                            План саобраћаја, регулације и нивелације
                                                                            Скупни приказ инфраструктуре

___________________________________________________________________________


   Просторни план општине Велико Градиште: Текстуални део

   Графички прилози:                                             Намена простора
                                                                            Мрежа насеља и инфраструктурни системи
                                                                            Туризам и заштита простора
                                                                            Карта спровођења
                                                                            Шема - Бели Багрем
                                                                            Шема - Бискупље
                                                                            Шема - Царевац
                                                                            Шема - Чешљева Бара
                                                                            Шема - Десине
                                                                            Шема - Ђураково-Поповац
                                                                            Шема - Дољашница
                                                                            Шема - Гарево
                                                                            Шема - Камијево
                                                                            Шема - Кисиљево
                                                                            Шема - Кумане
                                                                            Шема - Курјаче
                                                                            Шема - Кусиће
                                                                            Шема - Љубиње
                                                                            Шема - Мајиловац
                                                                            Шема - Макце
                                                                            Шема - Острово
                                                                            Шема - Печаница
                                                                            Шема - Пожежено
                                                                            Шема - Рам
                                                                            Шема - Сираково
                                                                            Шема - Средњево
                                                                            Шема - Тополовник
                                                                            Шема - Триброде
                                                                            Шема - Затоње

___________________________________________________________________________


   ПГР Насеља Велико Градиште:                       Текстуални део

   Графички прилози:                                             Граница плана са подлогама
                                                                            Планиране намене по важећем плану
                                                                            Грађ. подручје, зоне, целине и спровођење
                                                                            Планиране намене површина и регулација
                                                                            Саобраћај и нивелација
                                                                            Инфраструктура

___________________________________________________________________________


   ПДР "Ветропарк Дунав 1 и Дунав 3":             Текстуални део

   Графички прилози:                                             Катастарско-топографска подлога A
                                                                            Катастарско-топографска подлога Б
                                                                            Катастарско-топографска подлога Ц
                                                                            Планирана намена површина А
                                                                            Планирана намена површина Б
                                                                            Планирана намена површина Ц
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 1
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 2
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 3
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 4
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 5
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 6

___________________________________________________________________________


   ПДР "Ветропарк Рам":                                    Текстуални део

   Графички прилози:                                             Катастарско-топографска подлога A
                                                                            Катастарско-топографска подлога Б
                                                                            Катастарско-топографска подлога В
                                                                            Катастарско-топографска подлога Г
                                                                            Планирана намена површина А
                                                                            Планирана намена површина Б
                                                                            Планирана намена површина Ц
                                                                            Планирана намена површина Д
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 1
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 2
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 3