ДОНЕТИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:


   Просторни план општине Велико Градиште: Текстуални део

   Графички прилози:                                            Намена простора
                                                                            Мрежа насеља
                                                                            Инфраструктурни системи
                                                                            Туризам и заштита простора
                                                                            Карта спровођења
                                                                            Уређајна основа Бискупље
                                                                            Уређајна основа Царевац
                                                                            Уређајна основа Чешљева Бара
                                                                            Уређајна основа Десине
                                                                            Уређајна основа Ђураково-Поповац
                                                                            Уређајна основа Дољашница
                                                                            Уређајна основа Гарево
                                                                            Уређајна основа Камијево
                                                                            Уређајна основа Кисиљево
                                                                            Уређајна основа Кумане
                                                                            Уређајна основа Курјаче
                                                                            Уређајна основа Кусиће
                                                                            Уређајна основа Љубиње
                                                                            Уређајна основа Мајиловац
                                                                            Уређајна основа Макце
                                                                            Уређајна основа Острово
                                                                            Уређајна основа Печаница
                                                                            Уређајна основа Пожежено
                                                                            Уређајна основа Рам
                                                                            Уређајна основа Сираково
                                                                            Уређајна основа Средњево
                                                                            Уређајна основа Тополовник
                                                                            Уређајна основа Триброде
                                                                            Уређајна основа Затоње

___________________________________________________________________________


   Измена и допуна ПГР за насеље Велико Градиште: Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница плана са подлогама
                                                                            Извод из ПГР-а намена и регулација
                                                                            Извод из ПГР-а зоне, целине и спровођење
                                                                            Планиране намене површина
                                                                            План саобраћаја и нивелације
                                                                            План урбанистичке регулације
                                                                            Хидротехничка инфраструктура
                                                                            Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура

___________________________________________________________________________


   ПДР подручја и околине средњoвековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште:                        Kомплетан план

___________________________________________________________________________


   Измена и допуна ПДР Туристичког насеља "Бели Багрем": Текстуални део - пречишћен текст

   Графички прилози:                                            Граница обухвата плана
                                                                            Извод из ПДР
                                                                            Постојећа намена површина
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            План саобраћаја, нивелације и регулације
                                                                            Саобраћај, нивелација и регулација - координате 1
                                                                            Саобраћај, нивелација и регулација - координате 2
                                                                            Парцелација јавних намена и спровођење
                                                                            Координате
                                                                            Синхрон план

___________________________________________________________________________


   ПДР Туристичког комплекса "Шпиц":           Текстуални део

   Графички прилози:                                            Постојеће стање
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            Регулационо нивелациони план
                                                                            Синхрон план

___________________________________________________________________________


   ПДР Инфраструктруктурног коридора деоница Рам- Затоње:       Текстуални део

   Графички прилози:                                            Извод из просторног плана
                                                                            Катастарско-топографски план
                                                                            Постојећа намена
                                                                            Планирана намена са рег. и нивел. решењем
                                                                            Планирана регулација
                                                                            План мрежа и објеката ком. инф.
                                                                            Заштита простора
___________________________________________________________________________


   ПДР Енергетског постројења на биогас:       Текстуални део

   Графички прилози:                                            Извод из просторног плана
                                                                            Катастарско-топографски план
                                                                            Постојеће стање са претежном наменом
                                                                            Планирано стање са претежном наменом
                                                                            План инфраструктуре
                                                                            План парцелације и препарцелације
___________________________________________________________________________


   ПДР Централне зоне насеља В.Градиште:    Текстуални део - пречишћен текст

   Графички прилози:                                            Граница обухвата
                                                                            Планирана намена
                                                                            План партерног уређења 2а
                                                                            План партерног уређења 2б
                                                                            План партерног уређења 2в
                                                                            Идејна решења објеката - непарна страна
                                                                            Идејна решења објеката - парна страна
                                                                            Планирано саобраћајно решење
                                                                            Попречни профили планираних саобраћајница
                                                                            Парцелација површина јавних намена
                                                                            Синхрон план
___________________________________________________________________________


   ПДР Аеродрома Сребрно језеро:                   Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница обухвата плана
                                                                            Постојећа намена површина
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            Регулационо-нивелациони план...
                                                                            План парцелације и препарцелације јавних површина...
                                                                            Синхрон план

___________________________________________________________________________


   ПДР дела насеља "Калиновац":                     Текстуални део

   Графички прилози:                                            Граница обухвата плана
                                                                            Постојећа намена површина
                                                                            Планирана намена површина
                                                                            План саобраћаја, нивелације и регулације
                                                                            План парцелације површина јавне намене
                                                                            Синхрон план

___________________________________________________________________________


   ПДР "Подручја Ледерата":                              Текстуални део

   Графички прилози:                                            Катастарско-топографска подлога
                                                                            Режим коришћења земљишта
                                                                            План намене површина
                                                                            Саобраћај, регулација и нивелација
                                                                            Координате и пресеци саобраћаја
                                                                            Водовод и канализација
                                                                            Енергетика и телекомуникације

___________________________________________________________________________


   ПДР "Ветропарк Дунав 1 и Дунав 3":             Текстуални део

   Графички прилози:                                            Катастарско-топографска подлога A
                                                                            Катастарско-топографска подлога Б
                                                                            Катастарско-топографска подлога Ц
                                                                            Планирана намена површина А
                                                                            Планирана намена површина Б
                                                                            Планирана намена површина Ц
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 1
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 2
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 3
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 4
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 5
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 6

___________________________________________________________________________


   ПДР "Ветропарк Рам":                                    Текстуални део

   Графички прилози:                                            Катастарско-топографска подлога A
                                                                            Катастарско-топографска подлога Б
                                                                            Катастарско-топографска подлога В
                                                                            Катастарско-топографска подлога Г
                                                                            Планирана намена површина А
                                                                            Планирана намена површина Б
                                                                            Планирана намена површина Ц
                                                                            Планирана намена површина Д
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 1
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 2
                                                                            Диспозиција ветрогенератора 3