ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ:

  Захтев - општа такса на поднесак (уплаћује се уз сваки захтев)
             број рачуна: 840-742221843-57
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: Републичка административна такса
             износ: 330,оо динара
             прималац: Буџет Републике Србије

  Захтев за информацију о локацији
   Уз захтев приложити:
      -доказ о уплати административне таксе:
             број рачуна: 840-742251843-73
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: захтев за информацију о локацији
             износ: 1.800,оо динара
             прималац: О.А.Т.
      Образац Захтева: Захтев за издавање информације о локацији

  Захтев за издавање локацијских услова
   Уз захтев приложити:
      -доказ о уплати административне таксе:
             број рачуна: 840-742251843-73
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: захтев за издавање локацијских услова
             износ:
                категорија А - 4.500,оо динара
                категорија Б - 12.000,оо динара
                категорија В и Г - 21.600,оо динара
             прималац: О.А.Т.
      -доказ о уплати накнаде за прибављање услова за пројектовање од имаоца јавних овлашћења
      -идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

  Захтев за издавање грађевинске дозволе
   Уз захтев приложити:
      -локацијске услове не старије од 24 месеца;
      -извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
      -пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
      -елаборат о енергетској ефикасности за објекте за које је прописана израда правилником о енергетској ефикасности зграда;
      -доказ о одговарајућем праву својине на земљишту или објекту у смислу овог закона;
      -обрачун, начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта и средство обезбеђења у случају плаћања на рате;
      -доказ о уплати административне таксе:
             број рачуна: 840-742221843-57
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: Републичка административна такса
             износ:
                 категорија А - 480,оо динара
                 категорија Б - 3.880,оо динара
                 категорија В - 5.820,оо динара
                 категорија Г - 5.820,оо динара
             прималац: Буџет Републике Србије

  Захтев за пријаву радова:
   Уз захтев приложити:
      -доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је предвиђено плаћање те обавезе на рате;
      -грађевинску дозволу или решење у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи - факултативно;
      -доказ о уплати административне таксе:
             број рачуна: 840-742221843-57
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: Републичка административна такса
             износ:
                 категорија А - 980,оо динара
                 категорија Б - 4.850,оо динара
                 категорија В - 5.820,оо динара
                 категорија Г - 5.820,оо динара
             прималац: Буџет Републике Србије

  Пријава завршетка израде темеља:
   Уз захтев приложити:
      -геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се израђује извођење геодетских радова;
      -доказ о уплати административне таксе:
             број рачуна: 840-742221843-57
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: Републичка административна такса
             износ:
                 категорија А - 1.460,оо динара
                 категорија Б - 2.910,оо динара
                 категорија В - 3.880,оо динара
                 категорија Г - 3.880,оо динара
             прималац: Буџет Републике Србије

  Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу:
   Уз захтев приложити:
      -доказ о уплати административне таксе:
             број рачуна: 840-742221843-57
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: Републичка административна такса
             износ:
                 категорија А - 1.460,оо динара
                 категорија Б - 2.910,оо динара
                 категорија В - 3.880,оо динара
                 категорија Г - 3.880,оо динара
             прималац: Буџет Републике Србије
       Изјава: Изјава о завршетку објекта

  Захтев за издавање употребне дозволе
   Уз захтев приложити:
      -извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
      -пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно да је пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
      -извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе;
      -доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада;
      -сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
      -елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
      -елаборат геодетских радова за подземне инсталације;
      -доказ о уплати административне таксе:
             број рачуна: 840-742251843-73
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: за издавање употребне дозволе
             износ:
                 категорија А - 4.700,оо динара
                 категорија Б - 13.600,оо динара
                 категорија В и Г - 37.200,оо динара
             прималац: О.А.Т.

             број рачуна: 840-742221843-57
             шифра плаћања: 153
             позив на број: 97      59-110
             сврха: Републичка административна такса
             износ:
                 категорија А - 1.940,оо динара
                 категорија Б - 9.710,оо динара
                 категорија В - 19.420,оо динара
                 категорија Г - 19.420,оо динара
             прималац: Буџет Републике Србије